Kalendarz myśliwski

Aktualności archiwum

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 07.04.2020r.:

 • Zgodnie ze Statutem PZŁ kadencja Zarządu upływa z dniem 26.04.2020r. W związku z tym Zarząd udzielił pełnomocnictwa łowczemu Kol. Robertowi Soabasowi i skarbnikowi Kol. Tomaszowi Rutka do do składania oświadczeń woli w imieniu koła oraz do dokonywania wszelkich czynności związanych z prowadzeniem niezbędnych dla funkcjonowania koła spraw
 • Zgodnie z wytycznymi ZG PZŁ ustalono termin zwołania Walnego Zgromadzenia Członków koła na dzień 29.11.2020r.
 • Do Zarządu koła wpłynęła deklaracja Kol. Piotra Ciechanowicza o przyjęcie do koła. Zarząd koła podjął uchwałę nr 16/2019/20 o przyjęciu Kol. Piotra Ciechanowicza na członka K. Ł. HUBERTUS Mieszkowice. Zgodnie z §25 p. 5 Statutu PZŁ od uchwały zarządu koła o przyjęciu członka do koła członkom koła w liczbie 1/3 przysługuje odwołanie, które składa się w terminie 30 dni od dnia wysłania powiadomienia (czyli od dnia 10.04.2020r.)
 • W związku z brakiem możliwości zorganizowania na obecną chwilę Walnego Zgromadzenia Członków koła na wniosek Komisji Rewizyjnej podajemy stan konta, które na dzień 15.04.2020r. wynosi 125.759,74 zł
 • Komisja Rewizyjna zawnioskowała, aby należności koła uzyskane z odstrzałów sanitarnych w miesiącu marcu przeznaczyć na ochronę pól przed szkodami łowieckimi.
 • Udzielono dofinansowania w kwocie ok. 2600 zł na budowę elektrycznego ogrodzenia plantacji buraków na obwodzie 284 Kol. Tadeuszowi Ruchniakowi. Rolnik ogrodzenie wykona we własnym zakresie

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 19.03.2020r.:

 • Rozpatrzono pismo Pana Radosława Lisa zam. Kłosów 47 w sprawie dodatkowego zabezpieczenia elektryzatorem pola kukurydzy o pow. 16 ha na dz. nr 896 obręb Zielin. Stwierdzamy, że w obecnej sytuacji koło nie dofinansuje ogrodzonego już pola dodatkowym ogrodzeniem elektrycznym
 • Zostanie zorganizowane grodzenie elektryczne pól po kukurydzy Pana Mazura na obwodzie 284. Grodzenia wykonają myśliwi naszego koła podzieleni na grupy. Koło zatrudni osobę do utrzymania ogrodzenia w sprawności
 • Zostało wystosowane pismo do Pana Mazura z prośbą o podanie terminów siewu oraz zaangażowanie się w ochronę pól

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 03.03.2020r.:

 • Ustalono wstępny program i wstępną datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego na 19.04.2020r.
 • Komisja szacująca szkody łowieckie opracowała plan ochrony pól przed szkodami poprzez grodzenia elektryczne
 • Do Zarządu koła wpłynęła deklaracja Kol. Mateusza Mazura o przyjęcie do koła. Zarząd koła podjął uchwałę nr 13/2019/20 o przyjęciu Kol. Mateusza Mazura na członka K. Ł. HUBERTUS Mieszkowice. Zgodnie z §25 p. 5 Statutu PZŁ od uchwały zarządu koła o przyjęciu członka do koła członkom koła w liczbie 1/3 przysługuje odwołanie, które składa się w terminie 30 dni od dnia wysłania powiadomienia (czyli od dnia 09.03.2020r.)

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 04.02.2020r.:

 • Zgodnie z uchwałą nr 2/2019 podjętąna NWZ w dniu 17.11.2019r. Zarząd koła wystosował pismo do Starosty Gryfińskiego z informacją o rezygnacji z dalszej dzierżawy obwodu 284. Ponieważ jednak w 2020 roku nie dojdzie do zawirania nowych umów dzierżawy tylko automatycznie zostaną przedłużone obecnie obowiązujące umowy dzierżawy, członkowie zarządu Gzregorz Dąbski i Robert Sobas osobiście udali się do Starosty Gryfińsiego w celu omówienia zasad rozwiązania umowy dzierżawy za porozumieniem stron. Na chwilę obecną Starosta nie jest zainteresowany rozwiązaniem umowy dzierżawy i zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zmuszeni do dalszej dzierżawy obwodu 284.
 • W związku z obowiązkiem dalszej dzierżawy obwody 284 łowczy przedstawił wyliczenia co do ilości polowań dewizowych na przyszły sezon aby koło pozyskało środki na pokrycie wszelkich zobowiązań finansowych.
 • Dokonano analizy wykonania planu pozyskania zwierzyny (głównie jeleni) na dzień 04.02.2020r. Zarząd koła otrzymał telefoniczną informację z Nadleśnictwa Mieszkowice, że wykonanie planu odstrzału jeleni jest wysoce niewystarczające.
 • Zgodnie z informacjami uzyskanymi z ZO PZŁ Szczecin odnośnie sytuacji zaistniałych na ostatnim polowaniu zbiorowym dnia 12.01.2020r: 1) śmiertelne postrzelenie psa przez Kol. Macieja Henka, 2) oddanie strzału po sygnale koniec polowania przez Kol. Huberta Dąbskiego, sprawa została skierowana do Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego.
 • Rozpatrzono prośbę Pana Sebastiana Niedźwieckiego o pomoc w ochronie plantacji grochu w rejonie Troszyn 45 ha i Kępa 30 ha. Ustalono, że po zasiewach zostaną zostaną zorganizowane dyżury.
 • Trwają negocjacje z Biurami Polowań w sprawie zakupu polowań dewizowych na kolejny sezon łowiecki.
 • ZO PZŁ w Szczecinie informuje, że ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej i wycena medalowa trofeów za sezon łowiecki 2019/2020 odbędzie się 22 lutego godz. 10.00 - 15.00 w Witnicy w "Zajeździe Pod Sadami", ul. Chojeńska 10e.

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 14.01.2020r.:

 • Dokonano analizy wykonania planu pozyskania zwierzyny na dzień 14.01.2020r.
 • Zaplanowano na dzień 28.02.2020r. Wyborcze Walne Zgromadzenie członków koła
 • Przeprowadzono analizę ostatniego polowania dewizowego w dniach 4 - 7.01.2020r.
 • Omówiono sytuacje zaistniałe na ostatnim polowaniu zbiorowym dnia 12.01.2020r: 1) śmiertelne postrzelenie psa przez Kol. Macieja Henka, 2) oddanie strzału po sygnale koniec polowania przez Kol. Huberta Dąbskiego. Wg. Statutu PZŁ prowadzący polowanie dla obydwu myśliwych zastosował karę upomnienia i wykluczenia z dalszego polowania. Zarząd koła podjął decyzję o zaciągnięciu opinii ZO PZŁ Szczecin o dalszym toku postępowania w takiej sytuacji.

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 03.12.2019r.:

 • Do Zarządu koła wpłynęła deklaracja Kol. Macieja Henka o przyjęcie do koła. Zarząd koła podjął uchwałę nr 11/2019/20 o przyjęciu Kol. Macieja Henka na członka K. Ł. HUBERTUS Mieszkowice. Zgodnie z §25 p. 5 Statutu PZŁ od uchwały zarządu koła o przyjęciu członka do koła członkom koła w liczbie 1/3 przysługuje odwołanie, które składa się w terminie 30 dni od dnia wysłania powiadomienia (czyli od dnia 20.12.2019r.)
 • Przeprowadzono analizę ostatnich polowań dewizowych
 • Łowczy przedstawił wykonanie odstrzału jeleni. Z uchwały nr 14/2019 walnego zgromadzenia z dnia 24.05.2019 do tej pory wywiązało się 11 myśliwych dokonując odstrzału 3 sztuk jeleni łań lub cielaków. 5 myśliwych pozyskało 2 sztuki a 11 myśliwych jedną sztukę. Zarząd koła apeluje o zaangażowanie się w wykonanie planu odstrzału jeleni. Nie wykonanie planu może mieć wpływ na ocenę koła podczas przyszłorocznej dzierżawy obwodu łowieckiego.

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 05.11.2019r.:

 • W dniu 22.11.2019r. odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie członków naszego koła. Powód zwołania zebrania - szkody łowieckie.
 • Zarząd koła podjął uchwałę nr 10/2019/20 o treści: "Z uwagi na polowania dewizowe leśne "pędzone" w dniach 9-10.11.2019r. wstrzymuje się polowania indywidualne na obwodzie 284 w łowiskach 7 i 16 w dniach 7-8.11.2019r. (przez cały dzień)
 • Naczelna Rada Łowiecka określiła składkę członkowską na rzecz Zrzeszenia na rok 2020, która wraz z ubezpieczeniami NNW i OC wynoszą:

     - 363 zł normalan

     - 203 zł ulgowa.

     Składkę należy wpłacić na konto naszego koła do dnia 15.12.2019r.

 • Przed nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem koła zamieszczamy protokół z ostatniego walnego zgromadzenia, który podlega zatwierdzeniu

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 01.10.2019r.:

 • Wpłynęło pismo Kolegi Stanisława Szymoniaka w sprawie rezygnacji z członkowska w K.Ł. HUBERTUS z dniem 30.09.2019r. Zarząd koła podjął uchwałę nr 08.2019/20 w sprawie skreślenia Kolegi Stanisława Szymoniaka z listy członków koła na jego prośbę
 • Do Zarządu koła wpłynęła deklaracja Kol. Mariusza Kolasa o przyjęcie do koła. Zarząd koła podjął uchwałę nr 09/2019/20 o przyjęciu Kol. Mariusza Kolasa na członka K. Ł. HUBERTUS Mieszkowice. Zgodnie z §25 p. 5 Statutu PZŁ od uchwały zarządu koła o przyjęciu członka do koła członkom koła w liczbie 1/3 przysługuje odwołanie, które składa się w terminie 30 dni od dnia wysłania powiadomienia (czyli od dnia 03.10.2019r.)
 • Na chwilę obecną składki członkowskiej do koła nie opłaciło 11 myśliwych. Prosimy o bezzwłoczne uregulowanie zaległości.
 • Opracowano terminarz polowań zbiorowych

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 03.09.2019r.:

 • Zarząd koła podjął uchwałę nr 06/2019/20 następującej treści:

"W związku z organizacją polowań komercyjnych na jelenie byki w dniach:

  1) 05-08.09.2019r.

   2) 10-12.09.2019r.

   3) 13-16.09.2019r.

   4) 18-23.09.2019r.

   5) 27-30.09.2019r.

   na obwodzie 288 zostają całkowicie (dzień i noc) zamknięte rejony:

   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 19, 20, 21

   dla polowań indywidualnych.​​​​​​

   Ewentualne polowanie na ptactwo w uzgodnieniu z łowczym koła."

 • Zarząd koła podjął uchwałę nr 07/2019/20 o przyjęciu Kol. Huberta Dąbskiego na członka K. Ł. HUBERTUS Mieszkowice. Zgodnie z §25 p. 5 Statutu PZŁ od uchwały zarządu koła o przyjęciu członka do koła członkom koła w liczbie 1/3 przysługuje odwołanie, które składa się w terminie 30 dni od dnia wysłania powiadomienia (czyli od dnia 05.09.2019r.)

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 13.08.2019r.:

 • Przed zebraniem Zarządu koła łowczy rozdawał nowe odstrzały obejmujące odstrzał między innymi jeleni łań i byków.

 • Osoby które jeszcze nie wykonały obowiązku przystrzelania broni będą miały taką możliwość po wcześniejszym ustaleniu terminu z przewodniczącym komisji strzeleckiej Kol. Grzegorzem Kaczmarkiem.

 • Koło zakupiło urządzenia do odstraszania zwierzyny "Płochacz" produkcji AgroPixel - 2 szt. Urządzenia są wystawione przy uprawach kukurydzy na obwodzie 284 w rejonach 7 - Troszyn i 12 - Trzcina.
 • Zarząd koła podjął uchwałę nr 04/2019/20 dopuszczającą zamianę wpłaty za niezrealizowanie uchwały nr 8/2018 WZ z dnia 17.06.2018r. dotyczącej odstrzału 2 szt. jeleni łań lub cielaków na wykonanie prac gospodarczych polegających na zagospodarowaniu łowiska.
 • Na prośbę Kol. Tadeusza Ruchniaka Zarząd koła udzielił odstrzału na obwód 288 Panu Romualdowi Juchniewiczowi.
 • Do Zarządu koła wpłynęła deklaracja Kol. Huberta Dąbskiego o przyjęcie do koła.

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 02.07.2019r.:

 • Na zebranie przybył Pan Andrzej Lutyński w sprawie dofinansowania budowy ogrodzenia jego pola na obwodzie 288 rejon nr 2 Rajgras. Zarząd koła podjął decyzję, że udzieli dofinansowania w wysokości 12.500 zł podobnie jak dofinansowanie budowy ogrodzenia udzielone Pani Rzepińskiej.
 • Zarząd koła podjął uchwałę nr 03/2019/20 w sprawie opłacenia składki członkowskiej na rzecz koła w systemie ratalnym o treści: "Zarząd koła dopuszcza możliwość wpłaty składki członkowskiej na rzecz koła w wysokości 545 zł w systemie ratalnym o ratach w dowolnej wartości, jednak spłata całości składki nie może nastąpić później niż do końca września 2019r."
 • Zgodnie z uchwałą nr 18/2019 W.Z. z dnia 24.05.2019r. w dalszym ciągu prosimy myśliwych naszego koła o zgłoszenie zarządowi chęci opieki nad siedzibą koła. Jeżeli nie będzie chętnego członka koła zarząd podejmie starania w celu zatrudnienia osoby zajmującej się naszą siedzibą.
 • Koło zakupiło drona DJI Phantom 4 PRO+ do szacowania szkód łowieckich.

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła w dniu 04.06.2019r.:

 • Odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu koła z nowym skarbnikiem Kol. Tomaszem Rutka. Rozpoczął się proces przekazywania stanowiska nowemu skarbnikowi.
 • Na naszej stronie internetowej w zakładce "Uchwały" zamieszczono uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu koła w dniu 24.05.2019r.
 • Zgodnie z uchwałą nr 11/2019 W.Z. z dnia 24.05.2019r. wysokość składki członkowskiej do koła na sezon łowiecki 2019/2020 wynosi 545 zł z uwzględnieniem ulgi zgodnie z §124 pkt. 2, 3 statutu PZŁ. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto koła.
 • Zgodnie z uchwałą nr 16/2019 W.Z. z dnia 24.05.2019r. wszelkie rozliczenia finansowe myśliwych dokonywane będą bezgotówkowo przelewem na konto. Prosimy o dostarczenie oświadczenia wszystkich myśliwych, którzy do tej pory tego nie dokonali.
 • Zgodnie z uchwałą nr 18/2019 W.Z. z dnia 24.05.2019r. prosimy myśliwych naszego koła o zgłoszenie zarządowi chęci opieki nad siedzibą koła.
 • Na dzień 07.07.2019r. godz. 10.00 ustalono termin przystrzelania broni na strzelnicy przy Nadleśnictwie Mieszkowice.

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła dnia 08.05.2019r.:

 • stan konta na dzień 08.05.2019r.: 211.009,05 zł
 • Komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę pracy Skarbnika przed Walnym Zgromadzeniem.
 • Zarząd koła podjął uchwałę nr 2/2019/20 w sprawie przyjęcia na staż kandydacki Kol. Jana Czaplińskiego zam. Goszków 26.
 • Zarząd koła podjął uchwałę nr 3/2019/20 o treści: "Z uwagi na polowania dewizowe na sarny kozły w okresie od 11.05.2019r. - rano do 18.05.2019r. - rano wstrzymuje się polowania indywidualne na obw. 284 i 288 za wyjątkiem polowań nocnych na dziki. Odstrzał rogaczy w tym okresie jest niedozwolony. Harmonogram dyżurów na uprawach kukurydzy bez zmian."
 • Na posiedzenie zarządu przybyła Pani Agnieszka Rzepińska i Pan Józef Mroziak w celu ustalenia szczegółów udziału koła w grodzeniu ich upraw rolnych na obwodzie 284 łowisko nr 6 i 8. Zarząd koła podjął decyzję odnośnie partycypacji w kosztach zakupu materiałów na ogrodzenie oraz przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu propozycji pomocy w wykonaniu ogrodzenia.

 


 

Ważniejsze sprawy rozpatrywane na posiedzeniu Zarządu koła dnia 02.04.2019r.:

 • stan konta na dzień 02.04.2019r.: 212.069,82 zł
 • Komisja rewizyjna kontynuuje kontrolę pracy Zarządu przed Walnym Zgromadzeniem. Przewodniczący komisji przedstawił notatkę ze spotkania z dnia 19.02.2019r.
 • Prosimy wszystkich myśliwych, którzy do tej pory nie uregulowali należności za pobrane tusze na użytek własny o jak najszybsze wpłaty zaległości na konto koła
 • Zarząd koła rozpatrywał sprawy i tematy, które będą poruszane na Walnym Zgromadzeniu członków koła
 • Pan Grzegorz Mazur na obwodzie 284 zasiewa ok. 260 ha kukurydzy. Po zasiewach zostaną ustalone dyżury. W chwili obecnej prosimy o zintensyfikowanie polowań na dziki aby ograniczyć ich liczebność a w konsekwencji wyrządzanie przez dziki szkody.

 

© 2018 K. Ł. HUBERTUS Mieszkowice. All rights reserved.